Dĩa 12 Chữ Nhật Viền Ngọc Sứ Trắng Vinh Cơ (VCP) A5812 AS