Bộ Thố Cơm 8 Ngọc Sứ Trắng Vinh Cơ (VCP) AH08AB AS